Historie van de vereniging

We kennen in Nederland een reeks verenigingen die zich "iets" ten doel hebben gesteld met betrekking tot schapen. De meeste verenigingen hebben een duidelijke relatie met een of meer bepaalde rassen of betreffen een schapenstamboek. Andere verenigingen en verbanden bestaan ook zoals die met betrekking tot het dierenwelzijn.

In 1998 is een start gemaakt met het scrapie bestrijdingsprogramma. Een aantal schapenstamboeken is destijds een actief beleid gaan voeren om scrapie resistente dieren te gaan fokken.

Door afwezigheid van een stamboek of fokkerij vereniging voor bonte schapen is een relatief groot aantal fokkers daarvan sindsdien geconfronteerd met een zeer beperkte beschikbaarheid van scrapie resistente bonte dekrammen.

Bij de zoektocht daarnaar is door een aantal fokkers van bonte schapen de intentie uitgesproken om een fokvereniging op te richten. De vraag zoals altijd bij soort zaken is: wie neemt het initiatief?

Uiteindelijk heeft één fokker van bonte schapen in de zomer van 2005 in het blad Het Schaap een advertentie geplaatst waarbij hij de belangstelling polste voor het oprichten van een vereniging van fokkers van bonte schapen. Een aantal fokkers heeft hierop gereageerd. Zes van hen zijn in een werkgroep bij elkaar gekomen om het onderwerp te bespreken.

De 1e van een reeks besprekingen heeft plaatsgevonden op 13 december 2005. Al snel werd geconcludeerd dat bonte schapen geen ras betreft maar een soort en dat er veel variatie bestaat in zowel verschijningsvorm als ook in het fokideaal. Een eventuele afweging om een stamboek te beginnen was dus geen optie. Op grond daarvan is besloten ons (voorlopig) te beperken tot een fokkerij vereniging.

Algemeen bestond de zorg dat de introductie van de Rammenregeling van het toenmalige PVV het gevaar van inteelt sterk heeft vergroot. Veel van de thans gebruikte bonte dekrammen stammen af van 3 fokkers waarvan de dieren ook onderling al verwantschap hebben.

Geconcludeerd werd ook dat de kosten van een vereniging een belangrijke rol spelen en daarom laag moeten worden gehouden. Met elkaar werd ook gesproken welke het fokdoel voor bonte schapen kan zijn.   

Door de werkgroep zijn destijds diverse concepten gemaakt. Zo is het fokideaal en fokdoel beschreven, zijn verenigingsdocumenten gemaakt, een (primitieve) website geopend en een verenigingsnaam bedacht.

Na aandacht daarvoor in Het Schaap van mei 2006 en via mailings, heeft op 14 juni 2006 te Haastrecht (tussen Woerden en Gouda) een vergadering plaatsgevonden om te komen tot de oprichting van de vereniging. Ruim 60 belangstellenden waren aanwezig.

Bij die samenkomst bleek dat er voldoende belangstelling is voor een fokkerijvereniging van bonte schapen, op grond waarvan werd besloten dat de werkgroep de vereniging zal oprichten. Per 8 september 2006 hadden  47 personen zich aangemeld als lid en ca 25 personen heeft aangegeven belangstelling te hebben en geïnformeerd te willen worden over de voortgang.

Op 02 oktober 2006 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden en per dezelfde datum is de vereniging ook statutair gevestigd

Bij oprichting op 02 oktober 2006 had het Nederlands Bonte Schaap 47 leden.