In de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 is besloten tot de start van een proef tot het opzetten van een individuele dierregistratie met als primair doel het voorkomen van inteelt. 

Het blijkt dat binnen het NLBS gebruik wordt gemaakt van:

- SG online van de Gezondheidsdienst voor Dieren

- Het NSFO registratie systeem

- BelExpert

- Falcoo

- ZooEasy

- Litams en

- eI&R van de RVO

- eigen systemen

Naast de primaire discussie over nut en noodzaak van een individuele dierregistratie was het ook de vraag hoe het gebruik van 7 of meer verschillende software pakketten te overbruggen. 

Het besluit is genomen -ondanks alle verschillende inzichten en aspecten- te starten met een administratie op basis van de exportfunctionaliteit van de genoemde software pakketten. De aldus beschikbaar gekomen data dient te worden geconverteerd en daarna te worden geimporteerd in één software pakket. Dit heeft tot gevolg dat de leden hun software kunnen blijven gebruiken en niet worden geconfronteerd met een ander registratie pakket. Voor alle duidelijkheid, de deelnemers krijgen 2 systemen waaarvan zij er maar één behoeven bij te houden! Het andere systeem wordt door het NLBS onderhouden.  

Ieder lid die zijn diergegevens beschikbaar stelt ( via dataexport ), al dan niet uit een van de genoemde pakketten, krijgt via het internet toegang tot de NLBS database.

In de ALV van 1 juni 2019 is geconcludeerd dat de belangstelling feitelijk te klein is voor een voortzetting van de proef. De leden hebben echter aangedrongen op voortzetting van de proef. Hierna is een aanzienlijke inspanning geleverd om een doorstart te maken. Hiervoor is medewerking gevraagd en gekregen van alle genoemde partijen. 

Er is een nieuw plan gemaakt en er zijn afspraken gemaakt met de GD en NSFO om ook historische data beschikbaar te krijgen. Waarschijnlijk medio februari 2020 zal de database klaar en gevuld zijn. Daarna zal de toegangsautorisatie worden opgezet en het nieuwe systeem zal tijdens de Algemene Leden Vergadering van mei 2020 worden getoond aan de leden en belangstellenden.

Opmerkingen 13-4-2020:

- De ALV gepland in mei 2020 zal ivm de Corona perikelen geen doorgang vinden

- Van de GD en leden zijn itussen vrijwl alle diergegevens ontvangen. Het betreft in totaal krap 55.000 diergegevens vanaf ca 2004. Hiermee zal de afstammingsdatabase worden opgebouwd. 

Voor info kunt u zich wenden tot dieradministratie@nlbs.nl

Door het NLBS wordt vrijwel jaarlijks in januari / februari een orientatieavond georganiseerd waarbij wordt ingegaan op het nut en de noodzaak een adequate wormbestrijding van maag-darmwormen bij schapen. Tijdens die avond wordt ook gedemonstreerd hoe zelf een mestonderzoek kan worden uitgevoerd en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Meestal in de maand juni (het begin van het wormseizoen) start een cursus van 3 dagdelen waarbij cursisten leren om zelf met behulp van een microscoop een telling kunnen doen van de wormeieren in de mest van schapen en lammeren. Het aantal aangetroffen eieren is representatief voor de mate van besmetting en wordt uitgedrukt in een getal, het EPG genaamd. Voor de verschillende wormsoorten zijn EPG wormgetallen gedefinieerd die de norm zijn voor het al dan niet toedienen van wormbestrijdingsmiddelen. Een aantal dagen daarna kan men al controleren of het heeft gewerkt door nogmaals een onderzoek te doen. De cursisten mogen ook huisgenoten zijn van het NLBS lid. 

Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan het nemen van representatieve mestmonsters, de soorten bestijdingsmiddelen die er zijn, de resiastentie van wormen daartegen, weidemangement maar ook aan zogenaamde endoparasieten, zoals schurft en wolluis. Al na het 1e dagdeel kan men zelf thuis aan de slag! Deelnemers kunnen monsters mest insturen voor een (gratis) controle onderzoek, waarvan men na één dag de uitslag krijgt.

De orientatie en cursus zijn gratis voor leden en tegen een kleine vergoeding ook beschikbaar voor personen die geen lid zijn van het NLBS mits er ruimte voor deelname is.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de secretaris via secretaris@nlbs.nl