In de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 is besloten tot een proef voor het opzetten van een individuele dierregistratie met als primair doel het voorkomen van inteelt. 

Uitdaging:

Het blijkt dat binnen het NLBS gebruik wordt gemaakt van:

- SG online van de Gezondheidsdienst voor Dieren

- Het NSFO registratie systeem

- BelExpert

- Falcoo

- ZooEasy

- Litams

- eI&R van de RVO

- eigen systemen

In juni 2019 is besloten om de niet geslaagde proef op een andere wijze een vervolg te geven. Naast de primaire discussie over nut en noodzaak van een individuele dierregistratie was het vooral de vraag hoe het gebruik van 7 of meer verschillende software pakketten te overbruggen. Het besluit is genomen -ondanks alle verschillende inzichten en aspecten van de genoemde producten en diensten- te starten met een eigen NLBS registratie. 

Er is een plan gemaakt en er zijn afspraken gemaakt met de GD en NSFO om ook historische data beschikbaar te krijgen en er is onderzoek gedaan naar specifieke functionaliteit in de genoemde pakketten en diensten. Uitgangspunt is hergebruik van data in al gebruikte systemen op basis van de exportfunctionaliteit van de genoemde software pakketten en diensten. De aldus beschikbaar gekomen data dient te worden geconverteerd en daarna te worden geimporteerd in één software pakket. Conversie en import geschiedt centraal door het NLBS.

Dit heeft tot gevolg dat de leden nauwelijks een inspanning hoeven te doen voor het vullen van de het systeem en hun bestaande software of dienstverlening kunnen blijven gebruiken. Voor alle duidelijkheid, de deelnemers krijgen één  systeem erbij dat door het NLBS wordt gevuld en onderhouden!

Het resultaat is dat ALLE beschikbare informatie, zowel de historische en de actuele, in één systeem is samengebracht waardoor een maximaal effectieve controle op verwantschap en inteelt mogelijk is. 

Er is een planning gemaakt voor de selectie van het het systeem, de opbouw en de vulling daarvan. Plan was dat medio februari 2020 de database klaar en gevuld zou zijn. Daarna zou de toegangsautorisatie worden opgezet en de training van de gebruikers ter hand worden genomen.

Vooral door technische uitdagingen en de Corona perikelen is hierin vertraging ontstaan. Bijgesteld plan was het nieuwe systeem tijdens de Algemene Leden Vergadering van mei 2021 aan de leden en belangstellenden te tonen. (is vanwege Corona niet doorgegaan!)

Actuele situatie (mei 2021)

Op verzoek van de gebruikers zijn een aantal maatwerk opties aan het registratiesysteem toegevoegd en velden geopend die zij zelf kunnen muteren. De houders kunnen het systeem dus ook specifiek naar eigen behoefte gebruiken. Dit is vooral nuttig voor hen die geen (geautomatiseerd) systeem gebruiken, voor hen die geen gebruik maken van diensten op dit terrein maar ook als aanvulling op al gebruikte systemen. Ook zijn voorzieningen gemaakt voor de registratie  van de individuele scrapie status (mede vanwegen nieuwe wetgeving per april 2021) en de registratie van dieren die zijn onderzocht op erfelijke blindheid (Microphtalmie) of geboren zijn uit dieren waarvan is vastgesteld dat die geen drager zijn. Hoewel het NLBS daartoe nog niet heeft besloten is ook een module gemaakt voor  het vastleggen van uitkomsten van dierbeoordelingen (keuringen). Deze module is klaar maar niet in gebruik genomen.

Ook de training in het gebruik heeft interactief plaatsgevonden in groepjes van max 5 deelnemers via het internet.

De NLBS dierregistratie is sinds april 2021 volledig operationeel met krap 37.000 diergegevens in mei 2021 aangevuld met de diergegevens van nieuwe deelnemers en de lammeren die geboren zijn in 2021, tot ruim 45.000 geregistreerde dieren.

Voorwaarden deelname:

- men dient lid te zijn van het NLBS

- men dient 2 maal per jaar een opgave toe doen van de dieren die men dan bezit, op basis van een datadump uit het gebruikte systeem. Hiervoor zijn handleidingen gemaakt of kan hulp op afstand worden verleend. Voor hen die geen systeem gebruiken is een tool gemaakt (kosteloos) om ook gebruik te kunnen maken van de dierregistratie. Datadumps uit de genoemde pakketten en diensten zijn kosteloos!  

- ieder lid die zijn diergegevens beschikbaar stelt (via data export of tool), al dan niet uit een van de genoemde pakketten, kan via het internet toegang krijgen tot de NLBS database.

- voor wat betreft de inteelt en verwantschapsberekeningen, de dieren van alle deelnemers worden daarbij betrokken; men kan echter alleen de gegevens van de eigen dieren muteren. 

- de data is en blijft eigendom van de persoon die deze beschikbaar heeft gesteld, privacy aspecten zijn geregeld in het Huishoudelijk reglement

- desgewenst kan 2 maal per jaar een datadump ( in CSV of Excel format)  van de eigen dieren uit het NLBS registratie systeem beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar van de dieren

- de rechten plichten verbonden aan de deelname zijn vastgelegd in het (concept) huishoudelijk reglement. Via email consult zijn deze goedgekeurd door de leden maar kunnen pas formeel van kracht worden na de eerst komende ledenvergadering.

- aan de deelname zijn GEEN voorwaarden verbonden voor wat betreft de gezondheidsstatus van de dieren en ook kruisingen kunnen worden opgenomen.

- aan het opnemen van de dieren in de NLBS registratie zijn geen kosten verbonden. Alleen zijn er kosten verbonden voor hen die toegang tot de NLBS dierregistratie wensen. De kosten zijn ca € 13,- per jaar ongeacht het aantal dieren of de frequentie van gebruik.

- er is in een methodiek voorzien om het systeem verder door te ontwikkelen op basis van wensen van de gebruikers binnen het kader van het gebruikte database product.

 

Voor info kunt u zich wenden tot dierregistratie@nlbs.nl

Door het NLBS wordt vrijwel jaarlijks in januari / februari een orientatieavond georganiseerd waarbij wordt ingegaan op het nut en de noodzaak een adequate wormbestrijding van maag-darmwormen bij schapen. Tijdens die avond wordt ook gedemonstreerd hoe zelf een mestonderzoek kan worden uitgevoerd en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Meestal in de maand juni (het begin van het wormseizoen) start een cursus van 3 dagdelen waarbij cursisten leren om zelf met behulp van een microscoop een telling kunnen doen van de wormeieren in de mest van schapen en lammeren. Het aantal aangetroffen eieren is representatief voor de mate van besmetting en wordt uitgedrukt in een getal, het EPG genaamd. Voor de verschillende wormsoorten zijn EPG wormgetallen gedefinieerd die de norm zijn voor het al dan niet toedienen van wormbestrijdingsmiddelen. Een aantal dagen daarna kan men al controleren of het heeft gewerkt door nogmaals een onderzoek te doen. De cursisten mogen ook huisgenoten zijn van het NLBS lid. Ook personen die geen lid zijn van het NLBS kunnen deelnemen als het max aantal cursisten (6) dat toelaat. Ca eenderde van de deelnemers is geen lid! 

Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan het nemen van representatieve mestmonsters, de soorten bestijdingsmiddelen die er zijn, de resistentie van wormen daartegen, weidemangement maar ook aan zogenaamde endoparasieten, zoals schurft en wolluis. Al na het 1e dagdeel kan men zelf thuis aan de slag! Deelnemers kunnen monsters mest insturen voor een (gratis) controle onderzoek, waarvan men na één dag de uitslag krijgt.

De orientatie en cursus zijn gratis voor leden en tegen een kleine vergoeding ook beschikbaar voor personen die geen lid zijn van het NLBS mits er ruimte voor deelname is.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de secretaris via secretaris@nlbs.nl