Vraag: wat registreert het NLBS over de dieren van haar leden?

Antwoord: Met als begin het fokjaar van 2017 is het NLBS gestart met een vrijwillige individuele dierregistratie. Doel daarvan is de leden inzicht te geven of en de mate waarin sprake is van inteelt bij het zoeken van passende rammen voor de fokkerij. 

Het NLBS heeft een administratief model ontwikkeld waarbij iedereen zijn / haar eigen managementsysteem kan blijven gebruiken. Dit model is gebaseerd op geautomatiseerde dataexport uit de systemen SG Online, Falcoo, BelExpert, NSFO, ZooEasy en Litams. 

De deelnemers leveren een dataexport van hun systeem in de vorm van een bestand aan het NLBS. Alle ontvangen export bestanden worden geconverteerd en opnieuw ingelezen in een webbased applicatie. Voor het maken van de dataexport zijn systeem specifieke handleidingen gemaakt. Alleen deelnemers die data aanleveren krijgen toegang tot alle op deze manier samengebrachte data. Via een zogenaamde proefparing kan men zelf snel bekijken of een beoogde ram  een relatie heeft met het eigen koppel en de mate waarin! Uiteraard zal pas na verloop van een aantal jaren het systeem effectief worden.

De database zal via een gebruikersnaam en een wachtwoord door de leden zelf te bevragen zijn!

Update najaar 2019:

Uit het bovenstaande blijkt dat het een aantal jaren tijd neemt voordat een bestand is opgebouwd dat bruikbaar is voor het doel: een controle op de afstamming! In juni 2019 is een besluit tot heroverweging genomen. Dit heeft geleid tot opmerkelijke ontwikkelingen. De GD en de NSFO zijn bereid hun historische data beschikbaar te stellen vanaf respectievelijk 2011 en 2016. Dit impliceert dat met vrijwel onmiddellijke ingang een functioneel bestand beschikbaar komt. Aanvullend zal ook de Scrapie status per dier en op koppelniveau worden geregistreerd.

Het NLBS database pakket moet hiervoor enige aanpassing ondergaan en de historische data moet geconverteerd worden naar een ander format en worden geimporteerd. Het laat zich aanzien dat deze werkzaamheden medio maart 2020 gereed zijn. Onze leden worden via email van de voortgang op de hoogte gehouden. Buitenstaanders met belangstelling wordt geadviseerd de website in de gaten te houden of anders de voortgang te bevragen via info@nlbs.nl

Om het proces en de effectiviteit te bespoedigen is besloten deelname hieraan gratis te maken voor de leden. Het laat zich aanzien dat ca 55 leden gaan deelnemen. Omdat vrijwel alle houders met grotere aantallen schapen deelnemen is het percentage in het systeem opgenomen dieren ca 85% van de som van het aantal dieren van de NLBS leden. 

Het nieuwe systeem zal  in de komende ALV, die gebruikelijk in de maand mei wordt gehouden, worden getoond aan de leden.

Update 13-4-2020: 

Intussen zijn de diergegevens van ca 55.000 dieren verzameld uit een 20tal bronsystemen. Deze data wordt nu geanaliseerd, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en nadien geconverteerd. Dit is veel werk! 

Het streven is ca half mei het systeem gevuld te hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@NLBS.nl